top of page

REBOUND '84

VISIE

Rebound '84 coacht en speelt positief

Rebound’84 speelt positief met T.R.O.T.Z en F.L.I.P.Z

Rebound’84 wil graag een vereniging zijn met een positieve clubcultuur. Wij willen graag een voorbeeld zijn van een club waar het anders gaat. Waar mensen vooral bezig zijn met wat er wel goed gaat en met de kracht van de spelers en gepast met elkaar omgaan (in plaats van alleen met winnen). Want wij geloven erin dat in zo’n cultuur onze teams zich beter zullen ontwikkelen, dus betere prestaties zullen neerzetten. 

Wat ziet Rebound’84 als winnen?

 • We willen winnen, maar niet ten koste van alles.

 • Het gaat niet om het scoreboard, maar om het leren.

 • De eindstand is een bijproduct van het proberen van steeds beter te worden.

 • Fouten maken is een belangrijk en onontkoombaar deel van het leerproces en  bevordert een klimaat waarin spelers niet bang zijn om fouten te maken. 

 • Een winnaar is iemand die zich maximaal blijft inspannen, blijft leren en verbeteren en zich niet door fouten (of angst voor fouten) laat afstoppen.

 • We spelen met F.L.I.P.Z. en T.R.O.T.Z.


F.L.I.P.Z

 • F = Fouten. Het maken van “goede fouten” is onlosmakkelijk verbonden aan het leerproces. De spelers moeten de ruimte hebben om fouten te kunnen maken.

 • L = Leren. Het gaat om continu leren, verbeteren. Steeds beter worden, niet beter worden dan de ander. Maar het beste uit jezelf halen. 

 • I = Inzet. We spelen / trainen altijd met 100% inzet. Onze inzet is belangrijker dan de winst of verlies.

 • P = Plezier. Wat is de reden dat je begon met basketballen? Je vond het leuk om de bal door de basket te gooien en over het veld heen en weer te rennen. Dat is de belangrijkste reden om je te gaan aanmelden bij een basketbalclub.

 • Z = Zelf. : We spelen met zelfvertrouwen en zelfbeheersing.


T.R.O.T.Z.

 • T = TEAM. We doen niets om het team te beschadigen. We moedigen aan en vallen niet af. We winnen samen en verliezen samen. We stellen het teambelang boven ons eigen belang. We komen alle teamafspraken na. We komen op tijd en bellen af bij verhindering.

 • R = REGELS. We houden ons aan de spelregels van het basketbalspel. We spelen niet vals om te winnen. We spelen eervol.

 • O = OFFICIALS. Ons team heeft respect voor de scheidsrechter. We zeggen niets tegen de scheidsrechter, wat zijn beslissingen ook zijn. De scheidsrechters zijn ook maar vrijwilligers en zonder hen zijn er geen wedstrijden.

 • T = TEGENSTANDER. We respecteren onze tegenstander. We doen geen dingen bij onze tegenstander, die we zelf ook niet willen. We zien onze tegenstander meer als een medespeler. Zonder een "tegenstander” hebben we geen wedstrijd .Een goede tegenstander is een cadeautje. Een uitdaging.

 • Z = ZELF. Als ik mezelf respecteer, doe ik geen dingen die de bovenstaande vier punten beschadigen. “Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet!”


Wat betekent dit voor de coach en de trainer?

 • Wees taakgericht (wat hebben we geleerd?) en niet resultaatgericht (hebben we gewonnen?).

 • Schep een klimaat waarin “goede fouten” maken mag.

 • Kijk naar wat er wel goed gaat en beschouw dit niet als vanzelfsprekend.

 • Vul de emotionele tank van de spelers. Ontmoedig niet en moedig aan.

 • Stel voor de spelers haalbare taak-/procesdoelen en deel deze met de spelers en ouder(s)/verzorger(s).

 • Daag spelers uit om mee te denken met de ontwikkeling van jezelf, het team en de club.

 • Leer de spelers te spelen met T.R.O.T.Z. en F.L.I.P.Z.


Wat betekent dit voor de speler?

 • Richt je op de taken die de coach jou heeft opgedragen, richt je niet op het resultaat.

 • “Goede fouten” maken mag, geef elkaar dus ook de ruimte om van de “goede fouten” te leren.

 • Geef elkaar complimenten bij een goede actie. Een mislukte actie vergeten we snel en we gaan snel verder met het uitvoeren van onze taken.

 • Denk mee over hoe het beter kan voor jezelf, het team en de club. 

 • Speel met T.R.O.T.Z.  en F.L.I.P.Z.

Verenigingsplan Sportiviteit en Respect

REBOUND'84 VOERT EEN STRENG BELEID TEGEN ONGEWENST GEDRAG BINNEN DE VERENIGING EN TIJDENS UIT WEDSTRIJDEN, DIT ALLES OM DE SFEER BINNEN DE VERENIGING EN HET SPELPLEZIER VAN DE ANDERE LEDEN TE WAARBORGEN.

Inleiding:
Wekelijks zijn er veel basketballiefhebbers actief, die plezier ontlenen aan het sporten. De basketbalvereniging is een plek waar mensen elkaar in hun vrije tijd ontmoeten. De basketbalvereniging is ook een plaats waar mensen hun spaarzame tijd voor inzetten, zodat anderen de sport kunnen blijven beoefenen.
Binnen de vereniging en tijdens wedstrijden doen zich soms situaties voor die het spelplezier of bestuursplezier behoorlijk bederven. Verbale en fysieke agressie of eigenlijk respectloos gedrag maakt dat het plezier dusdanig verstoord wordt dat mensen stoppen met de sport of met het begeleiden tijdens de sport. 

Doel van dit plan:
Om te voorkomen dat wedstrijden uit de hand lopen, is er een sportiviteit & respectplan opgesteld zodat iedereen weet wat de gedragscode is waaraan een ieder zich dient te houden. In dit plan staan ook de gevolgen van ongewenst gedrag. 
Ook dient ieder lid van de vereniging te weten wat van hem/haar wordt verwacht (zaaldienst, jurytafel, scheidsrechter, bestuur, coach, etc.) .

Doelgroepen:

 • Spelers

 • Trainers/coaches

 • Scheidsrechters

 • Bestuurders

 • Vrijwilligers

 • Ouders/toeschouwers 


Wat wordt van je verwacht?

Sportief gedrag !

 

 1. Hand geven tijdens line-up vóór- en na de wedstrijd, aan tegenstanders en scheidsrechters en jury.

 2. Kennis hebben van de spelregels.

 3. Concentreren op jouw taak (jury gaat niet sms-en tijdens de wedstrijd).

 4. Respect voor elkaar (medespelers en tegenstanders).

 5. Respect voor de scheidsrechters.

 6. Respect voor de beslissing van de scheidsrechters.

 7. Respect voor de vrijwilligers (coach/begeleiders).

 8. Respect voor de spullen van een ander (privé spullen maar ook sporthallen, kleedkamers, enzovoort).

 9. Begrip bij onverwachte situaties (bijvoorbeeld: de tijd nemen bij een  zware blessure).

 10. Voorkomen van discriminatie.  

 11. Coaches nemen verantwoordelijkheid m.b.t. het gedrag t.a.v. spelers en supporters.

 12. Een ieder onthoudt zich van agressief verbaal en fysiek geweld.

 13. Coaches moedigen aan- doe niet aan ontmoedigen.

 14. Ook na de wedstrijd correct gedrag tonen.

 15. Houd je aan de afspraak!

 16. Respect voor beslissingen van het bestuur.


 Wat willen we NIET bij Rebound ’84?

 • Verbaal en fysiek geweld (schelden en slaan, etc.) naar medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, coaches en andere vrijwilligers, bestuursleden.

 • Vernielen van andermans eigendommen.

 • Taak verzuimen  (niet komen opdagen terwijl je een taak hebt).

 • Bemoeien met anderen op een ongewenste manier (zoals opjutten of schelden).

 • Agressie.

 • Sporten onder invloed van drugs en/of drank. 


Waar ligt de verantwoordelijkheid?

 1. Bij de spelers zelf.

 2. Bij de coach(es)/begeleider(s).

 3. Bij de bezoekers (het publiek).

 4. Bij de zaaldienst.

 5. Bij het bestuur.


Maatregelen:

 • Bij misdragingen door een speler: In dit geval haalt de coach de speler het veld uit en spreekt hem/haar aan op het gedrag, wijzend op de gemaakte afspraken. De zaaldienst spreekt mensen aan op ongewenst gedrag. Het bestuur spreekt mensen aan op ongewenst gedrag  en geeft een waarschuwing!

 • Bij misdragingen door de coach/begeleider: Als dit aan de orde is, spreekt de zaaldienst/het bestuur de persoon aan op zijn gedrag.

 • Bij misdragingen door het publiek: De coach verzoekt het publiek zich te gedragen. De coach van het ene team kan ook de coach van het andere team vragen het publiek aan te spreken op het gedrag. De coach kan hiervoor een onbelaste time-out aanvragen bij de scheidsrechter.

 • Kapot maken andermans eigendommen:  Rebound’84 stelt een ieder hiervoor zelf financieel aansprakelijk. Dit betekent dat wanneer iemand bijvoorbeeld uit “boosheid” de deur dichtgooit en daardoor schade ontstaat de veroorzaker van de schade dit zelf betaalt.


Sancties:

 • Na twee waarschuwingen van het bestuur wordt een speler geschorst voor de duur van één wedstrijd. Wanneer het een zwaarder vergrijp betreft volgt de schorsing van meerdere wedstrijden of wordt door (het bestuur van) de vereniging het lidmaatschap DIRECT opgezegd, zonder teruggave van contributie en bondsgeld.

 • Wanneer coaches/begeleiders ongewenst gedrag blijven vertonen zullen zij vriendelijk verzocht worden te stoppen met hun coach activiteiten.

 • Na het kapot maken van andermans eigendommen of aanbrengen van letsel is ieder lid zelf aansprakelijk voor eventuele hieruit voortvloeiende kosten. Rebound ’84 is dus niet financieel aansprakelijk.

 • Wanneer  zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht, doen wij aangifte bij de politie. 


Vanaf dit seizoen zijn de bovenstaande regels samengevat in twee duidelijke afkortingen, waarmee alle spelers en coaches bekend zijn. Deze twee afkortingen komen voort uit het programma 'positief coachen en double goal coaching'.

bottom of page